Zásady zpracování osobních údajů

Kdo je správce

Správcem osobních údajů fyzických osob v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) je ATD stav s.r.o., s místem podnikání Rooseveltova 584/9, 602 00 Brno, IČO: 01424076. Provozovatel hotelu Lazaretní, Lazaretní 902/6, 615 00 Brno a provozovatel webu www.hotel-lazaretni.cz.

Jaké údaje zpracováváme

Udaje poskytnuté zákazníky přímo nebo prostřednictvím rezervačních portálů. Primárně jsou zpracovávány identifikační a kontaktní osobní údaje, které zahrnují zejména: jméno, příjmení, telefon, e-mailovou adresu, případně datum a čas od – do čerpání služeb. 

Údaje poskytnuté uživateli webových stránek hotelu, konkrétně při odeslání kontaktního formuláře „Napište nám“ (jméno, e-mailová adresa), dále tokové, které nám sami ve zprávě poskytnete, při registraci odběru novinek (e-mailová adresa), při vložení komentáře v událostech (jméno, e-mailová adresa) a při vkládání recenzí do hodnocení hotelu (jméno, e-mailová adresa).  

Na tomto webu nejsou vědomě zpracovávány soubory cookies.

POZOR na Facebook! Prosím uvědomte si, že každým daným „lajkem“ poskytujete své osobní údaje společnosti Facebook automaticky, a to v daleko větším rozsahu, než o něm mluví zásady přiměřenosti zpracování GDPR. My, jako jeden hotel, nemáme žádné páky na to, aby se Facebook začal chovat jinak. Protože nám to pomáhá v image a obchodě, Facebook používáme. Vy, jako zákazník a návštěvník musíte být informován, že tomu tak je, a že používáním tlačítek LIKE s tímto zpracováním souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, na Facebook tlačítka „like“ neklikejte. 

Nesbíráme ani jinak nezpracováváme jakékoli zvláštní a citlivé osobní údaje, dle GDPR specifikované v § 4 odst. 1 písm. b).zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, nábořenském vyznání či přesvědčení, účasti v odborech apod.

Pro jaký účel

Pro vyřízení vaší objednávky (plnění smlouvy) mezi naším hotelem a Vámi (zákazníkem). Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny ruční i automatizované činnosti od zaevidování objednávky, jejího zpracování, včetně zaplacení. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůžeme Vaši objednávku vyřídit.

Za účelem plnění povinností vůči obci, hlášení cizinecké policii a vystavování prodejních dokladů jsou zpracovávány kategorie osobních údajů povinné pro vystavování těchto dokladů, a to na základě zákonnépovinnosti, získané přímo od subjektu údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů.

Za účelem zasílání novinek a akčních nabídek formou obchodních sdělení stávajícím zákazníkům na základě oprávněného zájmu správce a registrovaným uživatelům webu na základě jejich dobrovolného souhlasu, vždy získané přímo od subjektu údajů.

Pro ochranu majetku a osob ve vymezených prostorách hotelu provozujeme kamerový systém na základě oprávněného zájmu správce.

Kdo má přístup k údajům

Správce a jím pověřené oprávněné osoby (zaměstnanci i externí zpracovatelé). Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a Vaše osobní údaje jsou považovány za důvěrné. Tento závazek trvá i po skončení spolupráce. 

V případě, kdy je vyžadován Váš souhlas se zpracováním, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste k tomu souhlas udělili. Mezi naše zpracovatele patří:

  • WordPress.com (redakční a publikační systém pro webové stránky)
  • WEDOS Internet a.s. (webhosting, pronájem domény, e-mail schránky)
  • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)  

Jak dlouho údaje zpracováváme

Osobní údaje za účelem plnění smlouvy zpracováváme po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech po zákonnou lhůtu 10 let. Osobní údaje uchazečů o práci zpracováváme pouze do ukončení výběrového řízení.

Obchodní sdělení zasíláme ojediněle po dobu trvání souhlasu nebo vznesení námitky maximálně 3 roky. 

Další zpracování osobních údajů mimo rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů .

Jaká jsou Vaše práva

Máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás, jako fyzické osobě (nikoli právnické) evidujeme. Právo na přístup k nim, jejich opravu či doplnění, pokud jsou zastaralá. Právo na omezení zpracování osobních dat, nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování a právo na výmaz (být zapomenut). Máte právo také na přenositelnost údajů k jinému správci. Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování.

Váš případný souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat bez udání důvodů (např. s registrací k odběru novinek). Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních dat.

Vaše práva můžete uplatňovat u správce, kontaktní údaje správce: info@hotel-lazaretni.cz,  tel.: 777 595 634.

V případě porušení povinností správce máte vždy možnost obrátit se se stížností na Úřad pro  Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jak jsou data zabezpečena

Nakládání s osobními údaji probíhá v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů a při zpracování klademe důraz na organizační i technické zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem, firewallem a bezpečnostními zámky místností Zabezpečení pravidelně testujeme.

Kontakt

Pokud máte připomínky ke zpracování osobních údajů, nebo chcete uplatnit svá práva, obraťe se na nás e-mailem na adresu info@hotel-lazaretni.cz, nebo na telefonním čísle 777 595 634